ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปรจำปีงบประมาณ 2562