เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จำนวน 2  คน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ผู้ที่สนใจสามรถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวังเหนือ (อบต.วังเหนือเดิม) ในวันและเวลาราชการ