โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4  บ้านทุ่งเป้า  (เส้นบ้าน อ.บุญส่ง-สะพานแพะใต้)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือเรื่องประกวดราคา