เทศบาลตำบลบวังเหนือประชาสัมพันธ์ถนนคนเดิน (กาดเสาร์) และสามารถให้ผู้พิการได้เข้า่รวมงานได้อย่างสะดวก