ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาแจ้ห่ม จะออกพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อใบอนุญาตขายสุรา , ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ. 2562

ให้แก่ผู้ประกอบการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ

 จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ๆมีความประสงค์จะดำเนินการต่อใบอนุญาตดังกล่าวทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา

พร้อมนี้