ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำโครงการ “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 “

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถนำแบบบ้านของกรมโยธาฯ

ไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ โดยแบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและ

สถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมืองลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว