วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายอุทัย เอ็นดู ประธานสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ