ขอขอบคุณการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวังเหนือ

ที่ได้มาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักธรรมะให้กับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ