ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนแข้มแข็งเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงอบรมส่งเสริมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้า

ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนประชาภิรมย์