วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานพัฒนาชุมชน

ดำเนินการประชุมสภาเด็กและคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กชุดใหม่