พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญศูนย์พัฒนาคุณภาพชิีวิตผู้สูงอายุ (ศูนย์ 1 ล้านบาท) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงสินค้าฝีมือผู้สูงอายุ

ณ. ห้องประชุมวังธาร ชั้น 2 โรงแรมรีเจ้นท์ลอดท์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง