มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางออกสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังเหนือทั่วทั้ง 11 ชุมชน

เพื่อนำผลการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนให้ตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น