เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง,นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอวังเหนือ และ นางสุปราณี เกิดมูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา