คณะผู้บริหารร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ
ออกมอบสิ่งของให้กับบุคคลผู้ถูกกักกันเข้าข่ายผู้ติดเชื้อผู้เฝ้าระวังและสังเกตุอาการในพื้นที่ควบคุม
ในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ