นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือและคณะผู้บริหาร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ มอบสิ่งของให้ผู้ถูกกักตัวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ