มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการเชิดูชูเกียรติให้แก่บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์                                      ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น