มาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการป้องกันการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

มาตรการป้องกันการรับสินบน