รายงานประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ ปี 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ ปี 2561

รายงานประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ ปี 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ ปี 2563