รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)