รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบระยะเวลา6เดือน)