สถิติการให้บริการประชาชน

สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการ ประจำปี 2564

สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการ ประจำปี 2565

สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการ ประจำปี 2566