รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2565 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2565)