รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2565 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565)