รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ใตรมาสที่ 2/2566 (ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2566)

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2566 (ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2566)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  หมวด (10) การตรวจเงิน ข้อ 101/1 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกว่างโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว