นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไชปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ