เทศบาลตำบลวังเหนือ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทุกชุมชน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ “3Rs-ประชารัฐ”

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

ได้ตกลงร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตามแบบ “ประชารัฐ” ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และภาคประชาชน/ประชาสังคมเพื่อลดปริมาณการผลิตขยะจากการบริโภคให้น้อยลง (Reduce) ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า (Reuse) และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืน (Recycle) ตามหลักการ “3Rs-ประชารัฐ” เพื่อเป็น “จังหวัดลำปางสะอาด” โดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียดดังนี้
1. ชุมชนจะลดปริมาณขยะมูลฝอยของต้นทางในพื้นที่ โดยลดลงร้อยละ 20 ของปริมาณขยะมูลฝอยของต้นทางจากปี 2561 เพื่อให้ปริมาณขยะเข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 จากปี 2560
2. ชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบลวังเหนือจะจัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์
3. ชุมชนจะส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่
4. ชุมชนจะจัดตั้งและส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านชุมชน มีจุดรวมขยะอันตรายในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ครบ 100%
5. ชุมชนจะประสานหน่วยงาน/สถานประกอบการในพื้นที่กำจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมูลฝอยติดเชื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตนารมณ์และจะถือปฏิบัติตามทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561