วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่ สังคมคุณภาพ  ชุมชนเข้มแข็ง  โปร่งใสร่วมใจเพื่อการพัฒนายั่งยืน  ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

คำอธิบายวิสัยทัศน์

                      เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งจะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนในพื้นที่ไม่เพิกเฉย ต่อการ ทุจริตทุกรูปแบบ บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็ง ในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร มีกลไกการตรวจสอบการดำเนินการขององค์กรได้ทุกขั้นตอน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

พันธกิจ

  • พัฒนาคนโดยเน้นที่ความต้องการของชุมชนเป็นหลัก

  • สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยเน้นการมีส่วนร่วม

  • พัฒนาเศรษฐกิจเน้นภาคเกษตรกรรม เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง

  • สร้างความพร้อม และความสมดุลเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

คำอธิบายพันธกิจ

                     สร้างคนให้มีศักยภาพ สร้างงานโดยเน้นการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน จัดทำและปรับปรุง สาธารณูปโภคต่างๆ ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ ประชาชน ส่งเสริมการทำนุบำรุงวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่ และปรับปรุงการบริหารจัดการของเทศบาลให้ สามารถเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบ และมีความพร้อมที่จะประสานงานกับ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง