ศปง.ยาสูบ ทต.วังเหนือ

รณรงค์ในงานกีฬาศูนย์เด็กเล็ก ทต.วังเหนือ ปลูกฝังจิตสำนึกเเละสร้างความตระหนักใน โทษและพิษภัยของบุหรี่ให้ กับเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และประชาชน

 

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES