ศพด.เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการทัศนศึกษา “โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะให้เด็กน้อย”

ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สถานีตำรวจภูธรวังเหนือ ,ชมรมผู้สูงอายุ

และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังเหนือ