ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ( ศพอส.) ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ 1 ของจังหวัดลำปาง เพื่อเข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ

ในงาน Thailand Social Expo 2019 ณ. เมืองทองธานี เทศบาลตำวังเหนือ ขอขอบพระคุณทีมงานทุกคน ไ

ด้แก่ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุวังเหนือ , โรงพยาบาลวังเหนือ , การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยวังเหนือ ,

อสม.วังเหนือ , วัดขันหอม , กู้ภัยวังเหนือ , ผู้นำชุมชน , ผู้ใหญ่บ้าน และพัฒนาสังคมจังหวัดลำปาง ที่ให้การสนับาสนุนด้านวิชการต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา