ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลวังเหนือ

คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลวังเหนือ

คลิกเพื่อดูเอกสาร

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลวังเหนือ

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ศูนย์รับเรื่องทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต

คลิกเพื่อดูเอกสาร

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

คลิกเพื่อดูเอกสาร

รายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบระยะเวลา 6 เดือน

คลิกเพื่อดูเอกสาร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปีเทศบาลตำบลวังเหนือ ( พ.ศ. 2561-2564)

คลิกเพื่อดูเอกสาร

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 

คลิกเพื่อดูเอกสาร

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมมและความโปร่งใส

คลิกเพื่อดูเอกสาร

รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

คลิกเพื่อดูเอกสาร

คู่มือปฏิบัติรับเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังเหนือ

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ผลการดำเนินการตามแผน ป.ป.ช 2,563-2,564

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

คลิกเพื่อดูเอกสาร

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกเพื่อดูเอกสาร

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

คลิกเพื่อดูเอกสาร

มาตรการป้องกันการรับสินบน

คลิกเพื่อดูเอกสาร

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift  Pollcy)

คลิกเพื่อดูเอกสาร

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คลิกเพื่อดูเอกสาร

มาตรการป้องกันการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

คลิกเพื่อดูเอกสาร

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

คลิกเพื่อดูเอกสาร

มาตรการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

คลิกเพื่อดูเอกสาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลิกเพื่อดูเอกสาร

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลิกเพื่อดูเอกสาร

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังเหนือ

คลิกเพื่อดูเอกสาร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565  (รอบเดือนตุลาคม2564-เดือนมีนาคม 2565)

คลิกเพื่อดูเอกสาร