ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลวังเหนือ

คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลวังเหนือ

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลวังเหนือ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ การชำระภาษีเทศบาลตำบลวังเหนือ

ศูนย์รับเรื่องทุจริต

ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต

รายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ6เดือน)

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 

รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

คู่มือปฏิบัติรับเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังเหนือ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการป้องกันการรับสินบน

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

มาตรการป้องกันการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

มาตรการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สรุปการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน