การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลวังเหนือ

**คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลวังเหนือ**