เทศบาลตำบลวังเหนือบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสนามโรงเรียนวังเหนือวิทยาในการสนับสนุนอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลสนามโรงเรียนวังเหนือวิทยาจนกว่าจะมีประกาศปิดโรงพยาบาลสนามโรงเรียนวังเหนือวิทยา จำนวน 3 มื้อต่อวัน