สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ เขต 2 มอบสิ่งของให้ผู้ถูกกักตัวชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน