สรุปรายงานผลความพึงพอใจในการดำเนินการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560″

 

สรุปรายงานผลความพึงพอใจในการดำเนินการ