หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือและนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุ