อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ออกดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เดือน ก.ย. 64  จำนวน  14  ราย