อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นออกดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน ก.ค. 64  จำนวน  14  ราย