อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นออกดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน  ส.ค.64