เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2564

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2566