เทศบัญญัตติเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2555