ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบัญญัติ 2565ส่วนที่ 7

เทศบัญญัติ 2565 ส่วนที่ 6

เทศบัญญัติ 2565 ส่วนที่ 5

เทศบัญญัติ 2565 ส่วนที่ 4

เทศบัญญัติ 2565 ส่วนที่ 3

เทศบัญญัติ 2565 ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ 2565 ส่วนที่ 1