คำแถลง

ส่วนที่ 2

ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

บริหารงานทั่วไป

รักษาความสงบภายใน

การศึกษา

สาธารณสุข

เคหะชุมชน

ศาสนาวัฒนธรรม

อุตสาหกรรมการโยธา