เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศใช้เทศบัญญัติ

 

ส่วนที่1

ส่วนที่2

ส่วนที่3

ส่วนที่4

ส่วนที่5

ส่วนที่6