เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอเชิญผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้ที่รับบริการ/ผู้ติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2567

โดยสามารถร่วมตอบแบบประเมินได้ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ค่ะ