เทศบาลตำบลวังเหนือได้จัดทำแผนการจัดการขยะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ