เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ และนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ