ประชาสัมพันธ์ผู้พิการทางสายตาที่ต้องการใช้อักษรเบลล์

สามารถเข้ามาศึกษาได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังเหนือ