เทศบาลตำบลวังเหนือยินดีต้อนรับ คณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองเป็นสถาบันคู่ความร่วมมือ ภายใต้การดำเนนิงานโครงการเรื่อง “การวิจัยและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างพลเมอืงเพื่อ จัดการความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ตำบล อุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งในเครือข่าย อปท. ของมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ซึ่งสถาบันคู่ความร่วมมือสถาบันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น จะมีกิจกรรมร่วมกันในการหารือแนวทางขยายผล อปท. เครือข่าย และหนุนเสริม ความรู้ด้านวิชาการ ในวันอังคาร ท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังเหนือ

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES