เทศบาลตำบลวังเหนือขอขอบคุณร้านค้าแม่เกี๋ยง (คุณแสงเทียน สิริบาล ) ร้านค้าชุมชนแพะใต้พัฒนา

ที่ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่มีจำนวนมากในพื้นที่จึงร่วมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก

โดยการแจกตะกร้าให้กับชาวบ้านชุมชนแพะใต้พัฒนาทุกหลังคาเรือนเพื่อใช้ในการใส่สิ่งของแทนการ ใช้ถุงพลาสติก

ทางเทศบาลตำบลวังเหนือจึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้